vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Grote voordelen biomassa uit natuur, bos, landschap en de houtketen

14 februari 2008

Op 14 februari hebben de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (mevrouw G. Verburg), de voorzitter van het Bosschap (mevrouw A. Jorritsma-Lebbink) en de voorzitter van het Platform Hout in Nederland (dhr. K.W.T. Faber) de intentieverklaring 'biomassa uit natuur, bos, landschap en de houtketen' ondertekend.

Het Bosschap en het Platform Hout Nederland gaan zich, samen met andere partijen uit de groene sector, inspannen om uit de Nederlandse bossen, landschapselementen en natuurgebieden en uit de Nederlandse houtketen (bijvoorbeeld de zagerijen en de papierindustrie) biomassa te leveren waarmee schone energie geproduceerd kan worden.

Uit onderzoek is gebleken dat vanuit deze sector 32 Pèta-joules energie geleverd kan worden. Met die hoeveelheid (die kan worden vergeleken met de energie-opbrengst van 1 miljard kubieke meter aardgas) kan 8% van de Nederlandse huishoudens van energie worden voorzien. Dit staat gelijk met de energiebehoefte van alle huishoudens in Den Haag en Rotterdam samen.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring hebben het Bosschap en het Platform Hout in Nederland aangegeven dat ze zich gaan inspannen om deze 32 Pèta-joules daadwerkelijk te gaan leveren. Daarmee realiseert deze sector een zesde van de LNV-ambitie van 200 Pèta-joules aan duurzame energie in 2020.

De energie die vanuit de bos-, natuur- en landschapssector en vanuit de houtketen zal worden geleverd, wordt gerealiseerd door gebruik te maken van reststromen uit het bos - en natuurbeheer (bijvoorbeeld tak- en tophout en riet en gras) en door gebruik te maken van reststromen uit de houtketen (bijvoorbeeld uit zagerijen en de papierindustrie).

Bij de verwerking van houtige biomassa wordt gestreefd naar toepassing volgens het Cascade-principe (c.q. de Ladder van Lansink), hetgeen inhoudt dat hoogwaardig hout voor hoogwaardige toepassingen wordt benut, dat hout en reststromen zoveel mogelijk worden hergebruikt en dat energetische toepassingen vooral worden verkregen uit de achterblijvende restproducten.

Energie uit biomassa draagt bij aan het oplossen van het mondiale CO2-probleem. Het gebruik van energie uit de producten uit natuur, bos en landschap in Nederland en uit de houtketen kent vele voordelen: de productie is vrijwel CO2-neutraal, leidt niet tot aantasting van de biodiversiteit, is niet strijdig met de voedselvoorziening en biedt kansen voor een beter bedrijfsresultaat in het bos- en natuurbeheer.

Om de producten optimaal voor energie te kunnen benutten, moeten nog wel de nodige innovaties plaatsvinden. Deze innovaties kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op inzamelstructuren voor snoei- of dunningshout, of op technische ontwikkelingen waarmee houtige biomassa kan worden omgezet in brandstoffen. De minister van LNV heeft in de intentieverklaring aangegeven zich te zullen inspannen om belemmeringen betreffende de productie, de oogst en het gebruik in energetische toepassingen van de groene biomassa weg te nemen.

De ondertekende intentieverklaring is een belangrijk onderdeel van het Regeringsprogramma 'Schoon en Zuinig'. Een van de doelstellingen uit dit werkprogramma luidt: 'Het aandeel duurzame energie in 2020 moet verhoogd worden van ongeveer 3% nu naar 20% van het totale energiegebruik.' Om deze doelstelling in te vullen, zal het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met de Agrosectoren proberen om 200 Pèta-joules (een derde van de landelijke doelstelling) aan duurzame energie te realiseren in 2020.

Meer informatie:
• Intentieverklaring 'biomassa uit natuur, bos, landschap en de houtketen' 
• Rapport Binnenlands biomassapotentieel 


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.