vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Flora en Faunawet

De Flora en Faunawet is in 2002 in werking gegaan en dient om dier- en plantensoorten te beschermen.

In de FF-wet is een zorgplicht opgenomen. Dit houdt in dat iedereen  die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora en fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken). De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het lijden zo beperkt mogelijk is.

Vanwege deze zorgplicht heeft de bossector een Gedragscode Boswerk opgesteld zodat boswerkzaamheden toch uitgevoerd kunnen worden.

De Flora en Faunawet is een van de drie natuurwetten die op termijn op zal gaan in de nieuwe Natuurwet. 


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.