vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Gedragscode

Voor bosbeheerwerkzaamheden is er een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode is opgesteld omdat bosbeheerwerkzaamheden onmogelijk gemaakt werden door de in 2002 in werking getreden Flora en Faunawet

Feitelijk moesten boseigenaren, bosbeheerders of aannemers voor alle werkzaamheden die kunnen leiden tot verstoring en verontrusting van individuele planten en dieren ontheffing aanvragen bij het bevoegde gezag. Ook werkzaamheden zoals dunning, die behoren tot regulier bosbeheer vallen onder de FF-wet. Richting wetgever is, o.a. door het Bosschap, gepleit om een algehele vrijstelling voor dergelijke werkzaamheden bij wet te regelen.

Gelijktijdig realiseerden boseigenaren, beheerders en bosaannemers zich, dat het nodig is om, ook in geval deze vrijstelling voor reguliere beheerswerkzaamheden wordt verleend, zodanige voorzorgsmaatregelen te nemen dat verstoring en verontrusting van flora en fauna zoveel mogelijk wordt voorkomen. Aan deze algemene zorg wordt invulling gegeven via de gedragscode bosbeheer. De gedragscode wordt elke 5 jaar herzien.

Op de website van VBNE kunt u de gedragscode downloaden.


Interessant? Delen!

Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.