vlag-nederlands.png vlag-engels.png vlag-duits.png

Wet en Regelgeving

In dit dossier vindt u de belangrijkste thema's op het gebied van (Europese) wet- en regelgeving die van belang zijn voor de Nederlandse bosbedrijven. De diverse wetten beschermen het bos, de flora en fauna in het bos of moeten voorkomen dat er illegaal hout op de markt wordt gebracht. Belangrijke zaken om goed geregeld te hebben. Wij willen tenslotte onze bos én natuur behouden voor toekomstige generaties.

Wat doet de AVIH?
Het doel van de AVIH is om naast de bescherming van bos en zijn bewoners, in de wet- en regelgeving te verankeren dat er een ondernemersklimaat in het bos heerst. Wij willen dat werken in het bos mogelijk blijft en dat de administratieve last om te werken in het bos zo licht mogelijk is. We werken hier continu aan door tijdig in te spelen op ontwikkelingen van nieuwe wetten of aan te schuiven bij het opstellen van de gedragscode. Helaas geldt dat steeds meer partijen werken in het bos willen uitbannen omdat het gezien wordt als tegenstrijdig met natuurbescherming. Los van ons belang, zijn wij er ook oprecht van overtuigd dat boswerk flora en fauna totaal niet in de weg staat en dat het prima samen kan gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat we de huidige natuur te danken hebben aan het werk in het bos en niet ondanks het boswerk!
Wet natuurbescherming

In 2011 kwam Staatssecretaris Bleker met een voorstel voor een Nieuwe Natuurwet. De nieuwe Natuurwet zou, door het samenvoegen van drie wetten, te weten de Boswet, de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet, de regels  omtrent natuur verduidelijken en vereenvoudigen. Deze wet werd openbaar gemaakt voor consultatie, waarop bijna 5000 reacties werden ontvangen door het Ministerie EL&I.  Nadat het ministerie deze reacties verwerkt had, heeft de Raad van State naar de wet gekeken. Hierna is de wet voor de tweede keer openbaar gemaakt en ingediend bij de Tweede Kamer.

In de tussentijd echter heeft de PvdA ook een initiatiefwet Mooi Nederland geschreven. Door het vallen van het kabinet en het creëren van een nieuw kabinet met PvdA en VVD is inmiddels bekend geworden dat de natuurwet voor de derde keer herschreven zal worden alvorens deze in stemming wordt gebracht bij de Tweede Kamer.

De AVIH volgt dit proces nauwlettend, omdat regelgeving op het gebied van bos onze leden direct aangaat.  Belangrijke punten van aandacht voor  de bosbouwsector in het eerste voorstel van de Nieuwe Natuurwet waren bijvoorbeeld het regelen van de gedragscode per provincie en het versoepelen van de meld- en herplantplicht om bos om te vormen naar nieuwe natuur. De AVIH zal de belangen van haar leden behartigen in het proces naar een nieuwe Natuurwet. Wilt u meer weten over het standpunt van de AVIH neem dan contact met ons op via info@avih.nl of 030-6930040. 

 Gedragscode Bosbeheer

De AVIH is de grondlegger van de gedragscode Boswerk teneinde aanwezige natuurwaarden te beschermen bij de uitvoering van boswerk.  De eerste versie hiervan is opgezet in 1996, nog voor de Flora en Faunawet uit 2002. Ook toen al ontstond de neiging om allerlei werkzaamheden in het bos te verbieden wanneer deze leidden tot verstoring of verontrusting van aanwezige flora en fauna. In 2002, met het ontstaan van de Flora en Faunawet, werd het  feitelijk onmogelijk om nog in het bos te werken zonder gedragscode. Sinds de oprichting van de gedragscode Boswerk, is de AVIH nauw betrokken  gebleven bij  het herzien en opstellen van de volgende versies. Ook is de AVIH intensief betrokken bij procedures die voortkomen uit de Gedragscode Boswerk, omdat  het ons werkveld aangaat.

De leden van de AVIH werken sinds de Flora- en Faunawet al conform een afgesproken gedragscode , maar om het natuurbewustzijn en het kennisniveau verder op te voeren, heeft de AVIH flora- en faunakaarten gemaakt. Deze kaarten bevatten duidelijke foto’s en de meest essentiële informatie van te beschermen soorten. Daarmee kunnen uitvoerders in het bos gemakkelijk herkennen hoe die er uitzien. De FF-kaarten zijn er voor vogels, planten en enkele zoogdieren. 

ff-kaarten3.jpg

De FF-kaarten zijn geplastificeerd en in een losbladig systeem in een handige plastic koffermap opgenomen: veilig voor vuil en regenweer. De map kan makkelijk in het bos worden meegenomen en in de bosbouwmachines tijdens het werk worden geraadpleegd. De map is zó ingericht dat ook makkelijk de kaart met FF aanwijzingen van de boseigenaar erin kan worden opgeborgen. Uiteraard is ook de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer erin opgenomen.

Hoewel de map in eerste instantie is gemaakt voor de leden van de branchevereniging, is die ook te bestellen voor ieder ander: boseigenaar, rentmeester, adviesbureau en ook de handhaver die beroepshalve met boswerk en de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer heeft te maken.
De bedoeling van de AVIH is ervoor te zorgen dat boswerk en houtlevering aan de industrie kan blijven plaatsvinden omdat er zorgvuldig wordt gewerkt. De bosondernemers bij de AVIH willen er alles aan doen om dat te realiseren. Daarom wordt ruim voor het volgende broedseizoen de map beschikbaar gemaakt voor de hele sector.

Downloads

European Timber Regulation (EUTR)

De Europese Timber Regulation (EUTR), die sinds 3 maart 2013 van kracht is, verbiedt dat er illegaal hout op de Europese markt wordt gebracht. Hout afkomstig uit Nederlandse (en andere Europese) bossen dat wordt verhandeld, valt ook onder deze regeling zodra het op de Europese markt wordt gebracht. De operator, degene die het hout(product) voor de eerste keer op de EU-markt brengt, moet kunnen aantonen dat hij een stelsel van zorgvuldigheidseisen hanteert. Internal Traders kopen het hout van de operators, hieronder kan dus ook import uit een ander EU land bestaan. (Import vanuit buiten de EU maakt de importeur weer operator). 

Operator

Wanneer de boseigenaar geveld hout langs de weg of als sortimenten verkoopt, is de boseigenaar de operator en zal dus moeten moeten kunnen aantonen dat hij een stelsel van zorgvuldigheidseisen hanteert,  want het is hem verboden illegaal hout op de Europese markt te brengen.

Wanneer de boseigenaar hout op stam verkoopt, is de kopende partij, de rondhouthandelaar, de operator. Dan moet de rondhouthandelaar het stelsel van zorgvuldigheidseisen hanteren,  zodat voorkomen wordt dat illegaal hout op de Europese markt wordt gebracht.

Internal Trader

Als Internal Trader heeft u alleen te maken met de eis van traceerbaarheid. Hij moet kunnen aangeven van wie hij het hout kocht en aan wie hij het verkocht. Een behoorlijke administratie moet dat inzicht kunnen verschaffen.  De bedoeling van deze verplichting is dat illegaal hout, indien eenmaal gevonden, via de keten van koop en verkoop te herleiden is naar de oorsprong.

Stelsel van Zorgvuldigheidseisen

Voor het stelsel van zorgvuldigheidseisen geldt dat er informatie over de aankoop beschikbaar moet zijn. Die informatie betreft o.a. handelsnaam en zo nodig botanische naam van het hout, land van herkomst, van wie het is gekocht respectievelijk aan wie het is verkocht en documentatie waaruit blijkt dat het hout legaal is geproduceerd. Hoe die documentatie eruit moet zien vermeldt de EUTR niet. De operator moet zelf op grond van een risicobeoordeling vaststellen of bijvoorbeeld een certificaat uitgegeven door een nationale autoriteit voldoende garantie op legaliteit geeft.

De operator dient naast het verzamelen van informatie een risicobeoordeling uit te voeren. Hij moet  via de door hem verzamelde en algemeen bekende informatie vaststellen dat er een verwaarloosbaar risico op illegaal geproduceerd hout  is of niet bij aankoop van de partij hout. Een risico is  er sowieso, volgens de EUTR, als de soort of het land  bekend is om illegale kap en de toeleveringsketen complex is. Als dat risico er is, dient de operator maatregelen te nemen die het risico op illegaliteit beperken. (Voor de meeste –maar niet alle!–  Europese lidstaten is het risico op illegale kap klein). Als het vastgestelde risico door de operator niet te verwaarlozen is, kan hij vragen om nadere documentatie of om controles door derden.

Het stelsel van zorgvuldigheidseisen kan eens per jaar gedaan worden, mits boomsoort, land, subregio en kapconcessie niet veranderd zijn.

Voor Nederlandse rondhouthandelaren die operator zijn, geldt dat zij  alle benodigde informatie voor de diverse houtpartijen op orde dienen te hebben. Voor een risicobeoordeling  kan rekening  worden gehouden met certificeringsschema’s. Van PEFC is bekend dat zij de Nederlandse bosstandaard zodanig zullen herschrijven dat de voorwaarden van de EUTR erop zullen gelden. Nederlands hout met PEFC maakt het risico op illegaal hout daarmee verwaarloosbaar. Voor niet gecertificeerd hout is aannemelijk dat een kapvergunning (van de gemeente) of een kapmelding (van directie regelingen) volstaat. Bij hout afkomstig uit dunningen, zal op de aankoopbon moeten staan dat het afkomstig is uit een reguliere dunning. Alhoewel de EUTR hier niet expliciet in is, is het aannemelijk dat bovengenoemde maatregelen volstaan voor landen waarvan het risico op illegaal hout laag is. Het complete pakket aan informatie en documenten wat tezamen het stelsel van zorgvuldigheidseisen voorstelt, dient 5 jaar te worden bewaard.

Voor de officiële teksten van de Houtverordening:

Voor verder informatie:

Europees bosbeleid

Het areaal aan bossen in Europa is 155 miljoen hectare. Dat is 5% van het totaal areaal aan bossen in de wereld. Toch is er voor de Europese bossen geen algemeen bossenbeleid binnen de EU. Wel wordt er nagedacht over afstemming in bosbeleid tussen de verschillende lidstaten.

Dit heeft geresulteerd in de Europese Bossen Strategie, in 1998 door de EU aangenomen. Deze strategie staat voornamelijk voor het toepassen van duurzaam bosbeheer en de multifunctionele rol van bossen in Europa. Aandacht werd besteed aan het uitwerken van criteria en indicatoren voor duurzaam bosbeheer, het monitoren van bossen en bosbrand informatie systemen.

In 2005 werd de strategie herzien en in 2006 verscheen het EU Forest Action Plan. Dit heeft in Nederland geleid tot de Agenda voor het Nederlandse Bos tot 2020, waarin de bossector een agenda voor het bosbeleid aan de minister heeft gepresenteerd.

De verschillende Europese bosbouwministers werken, anno 2013, binnen het project Forest Europe aan een bindende afspraak voor duurzaam bosbeheer in Europa.

 

 

Terug naar dossiers


Deze site maakt gebruik van cookies. Het betreft met name functionele cookies, om de site te kunnen laten functioneren en voor uw gebruiksgemak.